Red Kites and Buzzards

Wildlife-20  Red Kite (Milvus milvus) : Red Kite (Milvus milvus)  Wildlife-24  Red Kite (Milvus milvus) : Benefield, Red Kite (Milvus milvus)  Wildlife-28  Red Kite (Milvus milvus) : Red Kite (Milvus milvus), Trees, Snow & Ice  Wildlife-32  Red Kite (Milvus milvus) 
Wildlife-66  Red Kite (Milvus milvus) : Benefield, Red Kite (Milvus milvus)  Wildlife-38  Red Kite (Milvus milvus) : Red Kite (Milvus milvus)  Wildlife-16  Common Buzzard (Buteo buteo) : Buzzard  Wildlife-34  Common Buzzard (Buteo buteo) : Buzzard